Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum
Událost pro 16. červen: Galba se dozvěděl, že byl pretoriánskou gardou prohlášen císařem (68)

Kalendář událostí, týkajících se éry římského císařství (31 př. n. l. - 476 n. l.)

Jediné omezení, které jsem zatím zaznamenal, je nemožnost dodržet při střídání kritérií řazení pravidlo, že mám-li v textu např. konkrétního císaře několikrát, odkaz dávám na první výskyt, pak už ne. Události, u nichž je znám pouze rok, jsou vidět jen po zvolení tlačítka "seřadit podle letopočtu". Narazíte-li na chybu, nejasnost nebo budete-li mít nějaký podnět, prosím napište. Nejisté datumy nebo rozmezí jsou rozlišeny kurzívou.
DatumRokUdálost
01. 01.7 př. n. l.Tiberiův triumf nad Germány
01. 01.69legie v Horní Germánii odmítly přísahat věrnost Galbovi
02. 01.69Vitellius prohlášen císařem jednotkami v Dolní Germánii
03. 01.69legie v Horní Germánii uznaly Vitellia jako císaře a připojily se tak k jednotkám Dolní Germánie
09. 01.400Aelia Eudoxia prohlášena Augustou
15. 01.69Otho prohlášen pretoriánskou gardou císařem, Galba zavražděn
16. 01.27 př. n. l.Octavianus obdržel usnesením senátu titul Augustus, ústavně nastoleno císařství
17. 01.395zemřel Theodosius
18. 01.350Magnentiova uzurpace v Augustodunu
19. 01.379Theodosius jmenován Augustem
19. 01.383Arcadius jmenován Augustem
19. 01.399narození Pulcherie
23. 01.393Honorius jmenován Augustem pro západní část říše
24. 01.41zavražděn Caligula
27. 01.98zemřel Nerva
04. 02.211zemřel Septimius Severus
04. 02.362Iulianus nařídil restaurovat pohanské chrámy a vracet jim majetek
11. 02.435uzavřena mírová smlouva Západořímské říše s Vandaly
15. 02.438uzákoněn Codex Theodosianus
17. 02.364zemřel Iovianus
25. 02.244byl zavražděn Gordianus III.
26. 02.364Valentinianus I. jmenován císařem
27. 02.270-288narodil se Constantinus
28. 02.380vydán Theodosiův zákon nařizující níkajské vyznání víry
01. 03.41narodil se Martialis
01. 03.293ustanovena Diocletianova tetrarchie
07. 03.161zemřel Antoninus Pius
07. 03.189narodil se Geta
07. 03.413popraven vzbouřenec Heraclianus
11. 03.222zavražděn Elagabalus a jeho matka Iulia Soaemias
15. 03.44 př. n. l.zavražděn Caesar
16. 03.37zemřel Tiberius
16. 03.455zavražděn Valentinianus III., proklamace Petronia Maxima
17. 03.44 př. n. l.zasedání senátu po Caesarově smrti
17. 03.180zemřel Marcus Aurelius
20. 03.44 př. n. l.Caesarův pohřeb
22. 03.235zavražděn Severus Alexander a jeho matka Iulia Avita Mamaea
28. 03.193zavražděn Pertinax
28. 03.364Valens jmenován císařem
01. 04.286Maximianovi udělen titul Augustus
02. 04.68shromáždění římských občanů a vojska v Cartageně, Galba provolán imperátorem
06. 04.402Alarich poražen Stilichonem v bitvě u Pollentie
08. 04.217zavražděn Caracalla
10. 04.401narodil se Theodosius II.
11. 04.145-146narodil se Septimius Severus
11. 04.217proklamace Macrina
11. 04.248oslava tisíciletého trvání říše
16. 04.69Otho spáchal sebevraždu
18. 04.359narodil se Gratianus
19. 04.69Vitellius uznán senátem jako císař
26. 04.121narodil se Marcus Aurelius
27. 04.395svatba Arcadia s Eudoxií
28. 04.32narodil se Otho
30. 04.313Licinius porazil Maximina Daiu
01. 05.305ohlášena abdikace Diocletiana a Maximiana
01. 05.408zemřel Arcadius
05. 05.311zemřel Galerius
10. 05.238zavražděn Maximinus Thrax
11. 05.330Constantinopolis vysvěcena jako druhé hlavní město říše
15. 05.392zavražděn Valentinianus II.
16. 05.218Elagabalus prohlášen císařem
20. 05.325Níkajský koncil
22. 05.337zemřel Constantinus
26. 05.17Germanicův triumf nad Germány
27. 05.366zabit uzurpátor Procopius
29. 05.357Constantius II. se vypravil z Říma proti Sarmatům a Kvádům
01. 06.193zavražděn Didius Iulianus
08. 06.68Galba prohlášen císařem
08. 06.218zavražděn Macrinus
09. 06.38 př. n. l.generál Marca Antonia Ventidius Bassus porazil Parthy u hory Gindaru
09. 06.62Nero dal zabít Octavii
09. 06.68Nero spáchal sebevraždu
09. 06.197vítězný Septimius Severus vtáhl do Říma
13. 06.313Licinius rozšířil platnost Milánského ediktu na Východ
13. 06.449papež publikuje Tomus Leonis
16. 06.68Galba se dozvěděl, že byl pretoriánskou gardou prohlášen císařem
23. 06.79zemřel Vespasianus
26. 06.221Severus Alexander jmenován Caesarem
26. 06.363Iulianus smrtelně raněn na perském tažení
27. 06.363Iovianus jmenován císařem
30. 06.350zavražděn uzurpátor Nepotianus
01. 07.69nespokojenost na Východě, egyptský prefekt zavázal tamní vojsko přísahou věrnosti Vespasianovi
02. 07.419narodil se Valentinianus III.
03. 07.69vojsko v Judeji složilo přísahu Vespasianovi
03. 07.324Constantinus porazil Licinia u Adrianopole
09. 07.455potvrzena volba císaře Avita na galořímském shromáždění v Arelatě
10. 07.138zemřel Hadrianus
19. 07.64katastrofální požár Říma
25. 07.306zemřel Constantius Chlorus, proklamace Constantina
01. 08.30 př. n. l.Augustus vstoupil do dobyté Alexandrie
01. 08.10 př. n. l.narodil se Claudius
03. 08.178Marcus Aurelius a Commodus vyrazili z Říma do závěrečné fáze markomanských válek
08. 08.117zemřel Traianus
09. 08.378římská armáda katastrofálně poražena vzbouřenými Góty u Adrianopole
19. 08.43 př. n. l.Augustus se stal poprvé konzulem
19. 08.14zemřel Augustus
22. 08.408zavražděn Stilicho
23. 08.406popraven vůdce gótských nájezdníků Radagaisus
23. 08.476Odoaker prohlášen králem, konec západní říše
24. 08.79vybuchla sopka Vesuv, zničeny Pompeje, Herculaneum, Stabiae
24. 08.367Gratianus jmenován císařem
24. 08.410Alarich dobyl Řím
25. 08.383zavražděn Gratianus
25. 08.392Eugeniova uzurpace
27. 08.423zemřel Honorius
28. 08.430zemřel církevní otec Aurelius Augustinus
31. 08.161narodil se Commodus
02. 09.31 př. n. l.Augustus porazil Marca Antonia v námořní bitvě u Actia
06. 09.394Theodosius porazil Eugenia u Frigidu
09. 09.337všichni Constantinovi synové se prohlásili za Augusty
09. 09.384narodil se Honorius
13. 09.81zemřel Titus
14. 09.258popraven Cyprianus
14. 09.407zemřel ve vyhnanství biskup Ioannes Chrysostomos
17. 09.284Diocletianova proklamace
18. 09.96zavražděn Domitianus
18. 09.324Constantinus porazil Licinia u Chrysopole
21. 09.454zavražděn Aetius
23. 09.63 př. n. l.narodil se Augustus
28. 09.351Constantius II. porazil Magnentia u Mursy
28. 09.365Procopiova uzurpace
01. 10.208narodil se Severus Alexander
03. 10.382byla uzavřena mírová smlouva s Góty
06. 10.404zemřela Aelia Eudoxia
08. 10.316Constantinus porazil Licinia u Cibalae
13. 10.54zemřel Claudius
19. 10.439Geiserich obsadil Karthágo
23. 10.424Theodosius II. jmenoval Valentiniana III. Caesarem
23. 10.425Valentinianus III. se stal císařem západní říše
24. 10.51narodil se Domitianus
28. 10.306Maxentiova uzurpace v Římě
28. 10.312Constantinus porazil Maxentia v bitvě u Mulvijského mostu
31. 10.475Romulus Augustulus se stal císařem západní říše
03. 11.361zemřel Constantius II.
06. 11.355Constantius II. jmenoval Iuliana Caesarem
08. 11.392Theodosius vyhlásil křesťanství jako jediné povolené náboženství v říši
13. 11.354narodil se církevní otec Augustinus
17. 11.9narodil se Vespasianus
17. 11.375zemřel Valentinianus I.
20. 11.423uzurpátor Iohannes se pokusil zmocnit západního trůnu
27. 11.43 př. n. l.2. triumvirát potvrzen zákonem
27. 11.450zemřela Galla Placidia
03. 12.316zemřel Diocletianus
11. 12.361Iulianův triumfální příjezd do Constantinopole
15. 12.37narodil se Nero
21. 12.69zavražděn Vitellius
23. 12.176triumf Marca Aurelia a Commoda nad Germány
31. 12.192zavražděn Commodus
31. 12.406rozsáhlá invaze barbarů přes zamrzlý Rýn