Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

Carinus (283 - 285)

Carinus

Carinova vláda

Marcus Aurelius Carinus byl starší syn a spoluvládce císaře Cara. Když se Carus vydal na východní tažení s mladším synem Numerianem, který byl také jeho spoluvládcem, Carinus měl za úkol držet západní provincie. Když Carus uprostřed úspěšného tažení proti Peršanům zemřel, oba jeho synové bez nějakého odporu po něm nastoupili na trůn – Carinus na západě a Numerianus na východě. Numerianus ale zanedlouho za záhadných okolností zahynul a jeho východní armáda odmítla přijmout Carina za jediného panovníka a druhým spoluvládcem prohlásila zkušeného důstojníka jménem Diocles, později známého jako Diocletianus. Carinus odmítal jeho proklamaci přijmout a armády obou soků se roku 285 střetly v boji na řece Margu v Moesii, kde údajně Carinus zvítězil, ale vzápětí byl svými vojáky zabit. Antičtí historikové shodně tvrdí, že Carinus byl zhýralý, marnotratný, krutý a neschopný panovník

Zdroje:
Jan Burian - Římské impérium
Jan Burian, Pavel Oliva - Civilizace starověkého středomoří
Michael Grant – Římští císařové
Scriptores historiae Augustae - Portréty světovládců II.
Zósimos - Stesky posledního Římana